نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز- مدیریت اجرایی نشریه
معرفی و تماس با مدیریت نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز:

مهندس مراد حاجیان

تلفن تماس:     ۰۲۶۳۲۵۶۳۳۴۰ 

ایمیل:            morad.hajiangmail.com

نشانی مطلب در وبگاه نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز:
http://aums.abzums.ac.ir/find.php?item=1.65.23.fa
برگشت به اصل مطلب