نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف از انتشار نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، چاپ مقالات علمی پژوهشی و عرضه نتایج آنها، کمک به ارتقای سطح تحقیقات و نهادینه کردن پژوهش در زمینه های علوم پزشکی و پیراپزشکی، ایجاد بستر مناسب جهت برقراری ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی، ارائه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور و افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی اساتید و دانشجویان در زمینه های مرتبط می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز:
http://aums.abzums.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب