Journal archive for Google Scholar Robot!

Alborz University Medical Journal

نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرزVolume 8, Number 1 (2019-2)


Post-cataract Surgery Endophthalmitis by Multidrug Resistant Pseudomonas aeruginosa : Case Report
اندوفتالمیت ناشی از پسودوموناس آئروژینوزای دارای مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی بدنبال جراحی آب مروارید: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Acute Eosinophilic Appendicitis
گزارش یک مورد آپاندیسیت ائوزینوفیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Probiotics on Indirect Bilirubin Level in the Infants with Neonatal Jaundice
بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر میزان بیلی روبین غیرمستقیم نوزادان مبتلا به زردی نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effectiveness of Dental Curing Light in Dental Offices Located in Karaj in 2016
ارزیابی اثر بخشی دستگاه‌های لایت کیور در مطب‌های دندانپزشکی شهر کرج در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Occupational Exhaustion and Job Performance Among Nurses Working in Educational Centers of Alborz University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching Foreign Language to Down Syndrome: Case Study of An Iranian Girl
آموزش زبان خارجی به افراد سندرم داون: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Olive Leaf Extract Effects on Functional and Structural Changes of Liver Tissue Following Lipopolysaccharide Administration in Rats
ارزیابی اثرات عصاره برگ زیتون بر تغییرات عملکردی و ساختاری بافت کبد بدنبال تجویز لیپو پلی ساکارید در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Predicting Perceived Stress Based on Cognitive Emotion Regulation and Difficulties in Emotion Regulation in Patients with Obesity
پیش‌بینی استرس ادراک شده بر اساس تنظیم شناختی هیجان و دشواری در تنظیم هیجان در افراد مبتلا به چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravenous Fluid Therapy Accompanied with Phototherapy in Neonates with Hyperbilirubinemia: A Randomized Control Trial Study
مایع درمانی داخل وریدی همراه با فتوتراپی در نوزادان مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-invasive Prenatal Testing: New Prospects to Personalized Prenatal Medicine
تست‌های غیر تهاجمی پیش از تولد: جنبه‌های جدیدی در پزشکی شخصی قبل از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2018-12)


Prevalence of Gram-Negative Bacteria Among Patients Admitted to Shahid Rajaee Hospital of Karaj in 1396
بررسی فراوانی باکتری‌های گرم منفی در بیماران با علائم سپتی سمی، بستری در بیمارستان شهید رجایی کرج درسال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of the Pattern of Effective Environmental Factors For Outsourcing the Services in Public Hospitals
تدوین الگوی عوامل محیطی موثرجهت برون سپاری خدمات در بیمارستان‌های دولتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Integron Types and Carbapenem Resistance Encoding Genes in Acinetobacter Baumannii Isolated from Burn Wound Samples
بررسی کلاس‌های مختلف اینتگرون و ژن‌های کد کننده مقاومت به کارباپنم در سویه‌های اسینتوباکتر بومانی جداشده از نمونه‌های زخم سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between General Health and Marital Satisfaction in Married Women Referred to Health Centers in Karaj
ارتباط سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Ability of Producing Biofilm by Isolated Salmonella from Food
بررسی توانایی ایجاد بیوفیلم از سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Comparison of Methicillin Resistance mecA Gene in Staphylococcus Aureus Isolated from Clinical Specimens Before and After Open Heart Surgery in Shariati Hospital in Tehran and in Dey Private Hospital
شناسایی و مقایسه ژن‌ مقاومت متی سیلین mecA در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه‌های بالینی پیش و پس از عمل جراحی قلب باز بیمارستان شریعتی تهران و بیمارستان خصوصی دی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Epidemiologic Findings of Pertussis Suspected Patients Referred to Zanjan Health Centers in 2011-2012
بررسی بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مشکوک به سیاه‌سرفه ارجاع شده به مرکز بهداشت شهر زنجان ازسال1390 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Seaweed Gracilaria arcuata Extract on the Stimulation of Apoptosis in Colorectal Cancer Cell Lines
اثرات عصاره جلبک دریایی Gracilaria arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول‌های سرطانی کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Propranolol in Human Body Using Gold Nanoparticles by Spectrofluorometric Method
بررسی اثر داروی پروپرانولول در بدن انسان با استفاده از نانو ذرات طلا به روش اسپکتروفلوریمتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Phototherapy at Home in Neonatal with Jaundice
بررسی خصوصیات فتوتراپی در منزل در نوزادان مبتلا به زردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2018-8)


The Effectiveness of Schema Therapy Based on Acceptance and Mindfulness in Intimacy, Adaptation and Resiliency in Persons with Marital Conflicts in Couples of City Karaj
اثربخشی طرح‌واره درمانی مبتنی بر برنامه غنی‌سازی ارتباطی پذیرش و ذهن‌آگاهی در صمیمیت، سازگاری و تاب‌آوری در زنان با تعارضات زناشویی شهرستان کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salt Powder in Management of Umbilical Granuloma: A Randomized Trial Study
استفاده از پودر نمک در درمان گرانولوم نافی: یک مطالعه کارآزمایی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Olibanum Extract on Differentiation of Bone Marrow Stem Cells to Neurons
تأثیر صمغ کندر بر تمایز سلول‌های عصبی مشتق شده از سلول‌های بنیادی مغز استخوان موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nano Drug Delivery Systems and Liposomes
نانوسامانه‌های دارویی و لیپوزوم‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Taraxacum Officinale Alcoholic Extract on Serum Thyroid Hormone Levels in Adult Male Rat
تأثیر عصاره الکلی گل قاصدک بر سطوح سرمی هورمون‌های تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Investigate the Abundance of Aluminum Phosphide Poisoning in Karaj-Iran from 2006 to 2011
بررسی فراوانی مسمومیت با فسفید آلومینیوم در کرج-ایران از سال 1385 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks’ Resistance Training on Serum Levels of Irisin and Lipid Profile in Overweight Men’s with Nonalcoholic Fatty Liver Disease
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی در مردان دارای اضافه وزن مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Prevalence of qnrB Gene in Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated from Clinical Centers in Tehran in 1394
بررسی شیوع ژن qnrB در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از مراکز درمانی تهران در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Stem Cell Technology
مروری بر تکنولوژی سلول‌های بنیادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Biochemical and PCR Tests in the Detection of Mycoplasma Contaminations of Genital Secretions of Infertile Women and Men
بررسی مقایسه‌ای تست‌های بیوشیمیایی و PCR در تشخیص آلودگی‌های مایکوپلاسمایی ترشحات دستگاه تناسلی زنان و مردان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2018-6)


Strongyloides Stercoralis Hyperinfection in A Steroid-Dependent Leukemic Patient
عفونت مضاعف استرونژیلوئیدس استرکولاریس در بیمار مبتلا به سرطان خون تحت درمان با استروئیدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Intensity and Duration of Running on Balance in Male Football Player
اثر خستگی ناشی از دویدن با شدت و مدت زمان مختلف بر تعادل مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Defense Mechanisms and Alexithymia in Cancer Patients
مکانیسم‌های روانی- دفاعی و آلکسی‌تایمیا در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Primidone on Pituitary-Thyroid Axis and Thyroid Tissue Changes in Newborn Male Rats from Mothers
تأثیر پریمیدون بر محور هیپوفیز- تیروئید و تغییرات بافتی تیروئید در نوزادان موش صحرایی نر متولد شده از مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Effects of Cumulative Concentrations of Buprenorphine in Hippocampus of Rats
بررسی تاثیر غلظت‌های بالا رونده داروی بوپرنورفین برتغییرات بافت‌شناسی مغز موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Summer Savory (Satureja Hortensis L.) on the Concentration of Gonadotropins and Testosterone in Male Rats Exposed to Chronic Immobilization Stress
تأثیر عصاره هیدروالکلی مرزه تابستانی (Satureja hortensis L.) بر غلظت گنادوتروپین‌ها و تستوسترون خون در موش‌های صحرایی نر مواجه شده با استرس مزمن بی‌حرکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Experiences of Hospital Stay in Alborz Governmental Hospitals
تجارب بیماران از بستری در بیمارستان‌های دولتی استان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Work-Family Conflict and Job Stress in the Prediction of Job Engagement of Nurses
نقش تعارض کار- خانواده و استرس شغلی در پیش‌بینی اشتیاق شغلی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Medication Errors in Operating Rooms Staff with Some organizational and Demographic Characteristics
بررسی وقوع و گزارش خطاهای دارویی کارکنان اتاق عمل و ارتباط آن با برخی مشخصه‌های فردی و سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effects of Nitrogen-Doped-Titanium Dioxide in Photodynamic Therapy of Breast Cancer MCF-7 Cells
بررسی تأثیرات نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید دوپه شده با نیتروژن در فتودینامیک تراپی سلول‌های M‌CF-7 سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2018-2)


Scientific Production of Iran in the Field of Occupational and Professional Health and Determined Its Level in the Word during 2000-2016
ارزیابی تولیدات علمی حوزه بهداشت کار و حرفه‌ای و تعیین جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سال‌های (2000-2016)‬‬‬‬
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Testicular Deveplopment in Newborn Male Rats from the Mothers Treated with Maprotiline Hydrochloride Drug
بررسی تکوین بیضه نوزادان موش‌های صحرایی متولد از مادران تحت تیمار با داروی ماپروتیلین هیدرو کلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Evaluation of Composite Nanofibers Containing Vancomycin
تهیه و بررسی خواص نانو الیاف کامپوزیتی حاوی ونکومایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection Mycoplasma hominis and genitalium in Urine Samples from Athletes and Non-Athletes by Multiplex- PCR Method
شناسایی مایکوپلاسما هومینیس و مایکوپلاسما جنیتالیوم در نمونه ادرار افراد ورزشکار و غیر ورزشکار به روش Multiplex- PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Pshycho-Social Factors Related to Women Tendecy to Cosmetic Surgeries (A Case Study: The Women Population Aged 15-50 of Shiraz)
بررسی علل روانی گرایش زنان به جراحی‌های زیبایی (مطالعه موردی: زنان 50-15 سال شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mortality and Length of Hospital Stay in Elderly with Hospital –Acquired Pressure Ulcer in Alborz Hospital of Karaj (2012)
میزان مرگ ‌و میر و طول مدت بستری سالمندان مبتلا به زخم فشاری کسب‌شده از بیمارستان تأمین اجتماعی البرز کرج )1391)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hearing loss Assessment of Welders Who Referred to Health Center of Fardis
بررسی افت شنوایی کارگران جوشکار مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهدای فردیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Serum CA125 Level with Malnutrition and Functional Parameters in Peritoneal Dialysis Patients
ارتباط سطح CA125 سرم با پارامترهای سوء تغذیه و کارکرد پرده صفاق در بیماران دیالیز صفاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 0 (2018-9)


The Effect of Hata Yoga on Mental Health of Women Referring to Yoga Training Centers in Tehran
بررسی تأثیر هاتا یوگا بر سلامت روان زنان مراجعه کننده به مراکز آموزش یوگا شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Early Maladaptive Schemas, Attachment and Marital Satisfaction with Applicants for Separation
رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دلبستگی با رضایت زناشویی در متقاضیان طلاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching Methods for Students Through Role-Playing and Buzz Group Learning Methods Based on Adult Learning Theory
شیوه‌های آموزش به دانشجویان از طریق شیوه‌های یادگیری ایفای نقش و گروه همهمه مبتنی بر تئوری یادگیری بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Care Consulting on Women’s Screening Behavior During Perimenopause in Karaj, 2016
بررسی تاثیر مشاوره مبتنی بر خودمراقبتی بر رفتار غربالگری ومشاوره‌ای زنان کرج درحول و حوش یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Modern Midwifery- Maternal Health Services Management in Japan and Determine its Important Components
بررسی مدیریت نوین خدمات مامایی و سلامت مادران در کشور ژاپن و تعیین مؤلفه‌های مهم آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of a PLISSIT Based Sexual Counseling on Sexual Function and Sexual Quality of Life Among Women with Type 2 Diabetes Mellitus: Protocol of A Randomized Clinical Trial
اثربخشی مشاوره جنسی بر اساس مدل پلیسیت بر عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع 2: پروتکل یک مطالعه‌ کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of the Socioeconomic Effects on Unwanted Pregnancy of Reproductive Health Approach in Health System
مروری برتاثیرات اقتصادی- اجتماعی حاملگی نا خواسته از دیدگاه بهداشت باروری بر نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Reproductive Health in HIV Positive Women That Referred to High Risk Behavior Consultation Center
بررسی سلامت باروری زنان مبتلا به اچ آی وی مراجعه کننده به مرکز مشاوره رفتارهای پرخطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2017-11)


Evaluation of Risk Factors of Non Epithelial Ovarian Cancer
بررسی علل خطرساز سرطان نان اپیتلیال تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Risk Assessment Induced by Inhalation Radon Content in the Indoor Air of Decorative Stone of Storehouses
ارزیابی خطر سلامت ناشی از استنشاق رادن هوای داخل انبارهای سنگ‌های زینتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Native Bacillus subtillis and Bacillus Megaterium Strains Isolated from Soil in Production of Riboflavin
مقایسه سویه‌های بومی باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس مگاتریوم جداشده از خاک در تولید ویتامین ریبوفلاوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Care Status of Residents of the Slum Areas of Karaj 2015
وضعیت مراقبت های بهداشتی ساکنین مناطق حاشیه نشین (ناپایدار) شهر کرج سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antiviral Effect Assay of Thymus Kotschyanus on HSV-1 Multiplication
بررسی اثر ضدویروسی آویشن کوهی بر روی تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aqueous and Alcoholic Extracts of Thyme, Eucalyptus, Chamomile and Fennel on Virulence Factors of Escherichia Coli, Causative Agent of Urinary Tract Infection
بررسی اثر عصاره‌های آبی و الکلی آویشن، اکالیپتوس، بابونه و رازیانه بر فاکتورهای بیماری‌زایی باکتری اشریشیاکلی عامل عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Cephalexin Absorption Using Pumice from Aqueous Solution and the Effect Common Ions in Water in Removal It
بررسی حذف سفالکسین با استفاده از جاذب پوکه معدنی (پامیس) از محلول‌های آبی و اثر یون‌های رایج منابع آبی در حذف آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Biology of Aminoglycoside and Relationship of Aminoglycoside Modifying Enzymes with Altering Resistance
بیولوژی مولکولی آمینوگلیکوزیدها و ارتباط ژن‌های آنزیم‌های تغییردهنده آمینوگلیکوزیدی با بروز مقاومت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2017-9)


Association between SOD1 Polymorphism(+35A/C) and Senile Cataract
پلی‌مورفیسم +35A>C ژن سوپراکسیددیسموتازI و ریسک ابتلا به کاتاراکت پیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the Effects of Two High Intense Interval Training (HIIT) Protocol on Some Hem Rheological Markers in Young Overweight and Obese Women
مقایسه تأثیر اجرای دو نوع پروتکل تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر برخی شاخص‌های هماتولوژیکی خون دختران غیرفعال دارای اضافه‌وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Abilizol Drug on Functional Test (LFT) and Liver Tissue Changes in Adult Male Rats
تأثیر داروی آبیلیزول بر آزمون‌های عملکردی (LFT) و تغییرات بافتی کبد در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Spread and Reasons of Turning into Alternative Therapies to Current Medicine: (Case Study of Tehran)
بررسی شیوع و دلایل روی‌آوری به روش‌های درمانی جایگزین پزشکی رایج: (مطالعه موردی شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

E-learning Readiness Assessment in Alborz University of Medical Sciences
سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Advanced Trauma Life Support (ATLS) Program on Nurse's Performance in Simulated Trauma Model
تأثیر آموزش برنامه مراقبت های پیشرفته حیاتی در بیماران ترومایی، بر عملکرد پرستاران بر روی بیمارشبیه ساز تروما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Depression in Diabetic Patients: Article Review and Meta-Analysis
شیوع افسردگی در بیماران دیابتیک (یک مطالعه نظام مند و فرا تحلیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ergonomic Factors on the Prevalence of Musculoskeletal Disorders Between the Urban and Out of Urban Drivers in Ilam Province
بررسی وضعیت متغیرهای ارگونومیکی بر شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در بین رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2017-6)


The Relationship Between Religious Beliefs and Mental Health in Students of Alborz University of Medical Sciences and Health Services and Karaj Islamic Azad University in 92-93
بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی البرز و آزاد اسلامی کرج در سال 93-92
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Consuming Iodized Salt on Fertility Indices in Male Adult Rats
تأثیر استفاده از نمک یددار بر شاخص‌های باروری موش‌های صحرایی آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Assessment of Patients’ Rights Observance in the Hospitalization Wards of Shahid Beheshti University of Medical Sciences’ Hospitals
بررسی مقایسه ای میزان رعایت حقوق بیماران در بخش‌های بستری بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Spiritual Well Being and Marital Satisfaction in Married Women Referred to Health Centers in Karaj
ارتباط سلامت معنوی و رضایت زناشویی در زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهرستان کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Knowledge, Attitudes and Practice of Clinical Faculty Members of Alborz University of Medical Sciences Towards Evidence Based Medicine (EBM) and Its Using
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیئت‌علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی البرز درزمینه پزشکی مبتنی بر شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assay Quantitative Indicators of Multiple-Choice Tests in Some Faculty Members of Alborz University of Medical Sciences and Its Relationship with Demographic Variables in the First Semester 95-94
بررسی شاخص‌های کمی آزمون‌های چندگزینه‌ای برخی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک در نیم‌سال اول 95-94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Birth Weight on Over Weight and Obesity in Preschool Children
بررسی تأثیر وزن هنگام تولد بر چاقی و افزایش وزن کودکان پیش‌دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Fungal Contamination of Hamedan Indoor Swimming Pools in 2016
بررسی آلودگی‌های قارچی استخرهای سرپوشیده شهر همدان در سال 1395-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2017-1)


Association SOD2 Polymorphism(-9C/T) and Senile Cataract
پلی‌مورفیسم -9C/Tژن سوپراکسیددیسموتازII و ریسک ابتلا به کاتاراکت پیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Week Aerobic Training on Plasma Levels of Serotonin and Depression in Addicted Men to Methamphetamine During Rehabilitation
تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح پلاسمایی سروتونین و میزان افسردگی در مردان معتاد به مت‌آمفتامین در دوره باز توانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Tendency to Substance Abuse Among Medical University Students and Its Relationship with Identity Styles
بررسی شیوع گرایش به سوءمصرف مواد اعتیادآور در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی البرز و ارتباط آن با سبک‌های هویتی آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wound Healing Effect of Aqueous Extract of Rhus Coriaria in Rat
بررسی اثر عصاره آبی میوه سماق(Rhus coriaria) درترمیم زخم پوستی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Avicennia Marina Leaf and Fruit Hydro Alcoholic Extract on Streptozotosin –Induced Diabetic Male Rats
اثر ضد دیابتی عصاره آبی- الکلی برگ و میوه گیاه حرا در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of DailyIntake of Calciumand Vitamin Dinthe Elderly of Karaj City, 2014
بررسی میزان دریافت کلسیم و ویتامین D در سالمندان شهر کرج در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Ankle Muscles Isometric Strength and Foot Eversion in Male Individuals with Patellofemoral Pain Syndrome and Healthy Peers: A Case-Control Study
مقایسه قدرت ایزومتریک عضلات مچ پا و اورژن پا در مردان مبتلا به سندرم درد پاتلافمورال و افراد سالم: یک مطالعه مورد-شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence and Associated Respiratory Symptoms and Spirometric Indices in Tehran University Students Were Assessed using a Questionnaire ECRHS During 2013-2014
بررسی شیوع و ارتباط علائم تنفسی و شاخص‌های اسپیرومتری در دانشجویان دانشگاه تهران با استفاده از پرسشنامه ECRHS در سال 94-93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2016-11)


The Study of Physical Activity AmongElderly of Karaj City and its Relationship with Some the Demographic Factors
ارزیابی سطح فعالیت فیزیکی سالمندان شهرکرج و ارتباط آن با بعضی ازعوامل زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric the Scale of Attitudes Toward Learning with Social Media in Medical Students in Iran
روان‌سنجی مقیاس نگرش به آموزش از طریق شبکه های اجتماعی در دانشجویان رشته پزشکی سراسر کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effects of Aqueous Extract of Glycyrrhiza Glabra Root Against Liver-related Biochemical Factors Changes Induced by Thioacetamide in Male Rats
اثرات حفاظتی عصاره آبی ریشه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) برعلیه تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با کبد القاء شده توسط تیواستامید در موشهای صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Evaluation of Aqueous Solution of Ephedra major on Protoscloces of Hydatid Cysts
بررسی آزمایشگاهی اثر محلول آبی گیاه ‌افدرا ماژور در از بین بردن پروتواسکولکس های‌کیست هیداتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of OX-LDL and MDA Serum Level with Extent of Coronary Artery Disease
ارتباط سطوح سرمی مالون دی آلدهید و LDL اکسیده با وسعت بیماری عروق کرونر قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Serum Vit D Level Between Psoriasis Patients and Normal Population
مقایسه سطح سرمی ویتامین د در بیماران مبتلا به پسوریازیس با جمعیت نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect Of Probiotic Supplement To Reduce Abdominal Bloating In Stroke Patients Admitted To The ICU
نقش مصرف مکمل پروبیوتیک درکاهش نفخ شکم بیماران سکته مغزی بستری در ICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Prostate Cancer Cells (DU145) with Gamma-Ray Radiation and Silver Nano Particles
درمان سلول های سرطانی پروستات رده DU145 به وسیله تابش پرتوگاما و نانو ذرات نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2016-8)


Treatment Results of Combined Surgery and Brachytherapy, and the Rate of Recurrence in Patients with Recurrent Keloid Scars
بررسی نتایج درمانی توام جراحی و براکی‌تراپی و میزان عود پس از درمان در بیماران مبتلا به اسکار کلوئیدی راجعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 8 Weeks Resistance Training with HMB Supplementary Product on Changes in Growth Hormone and Testosteron Over Un athlete Males
تأثیرهشت هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل HMB بر تغییرات هورمون رشد و تستوسترون مردان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Antiepileptic Drug of Lamotrigine, on the Function of Reproductive Hormones in Male Rats
بررسی تاثیر مصرف داروی ضد صرع لاموتریژین، بر میزان عملکرد هورمون‌های تولیدمثلی در رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Inhalation Aromatherapy on Physiological and Psychological Parameters of Patient’s Candidate for Coronary Artery Bypass Graft: Pilot Study
بررسی تاثیر آروماتراپی استنشاقی بر معیار‌های فیزیولوژیک و سایکولوژیک بیماران کاندید عمل پیوندعروق کرونر: یک مطالعه پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computing Cost Price by Using Activity Based Costing (ABC) Method in Dialysis Ward of Shahid Rajaei Medical & Education Center, in Alborz University of Medical Sciences Karaj in 2015
محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش دیالیز مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید رجائی کرج بر اساس روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PCA and Postoperative Pain Management After Orthopedic Surgeries
PCA و کنترل درد پس از اعمال جراحی ارتوپدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy and Side Effects of Trans-Cervical Catheter and Vaginal Misoprostol on Cervical Ripening
مقایسه اثربخشی و عوارض دو روش کاتتر ترانس سرویکال و میزوپروستول واژینال بر آمادگی دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrasonic Findings of Intraventricular Hemorrhage in Preterm Newborns in Shariati Hospital (1391-1392)
بررسی یافته‌های سونوگرافی در نوزادان نارس بستری در بیمارستان دکتر شریعتی از سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۱
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2016-5)


Effect of Amniotic Membrane Homogenate on Ischemic Skin Flap Survival in Rat Model
بررسی اثر محلول پرده آمنیوتیک بر بقای فلاپ پوستی ایسکمیک در مدل حیوانی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Knowledge, Attitude and Practice of Mothers Taking Antibiotics Children Younger Than 7 Years
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از 7 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects Omega3 fish Oil on Disorder of Lipid Function Induced by Thioacetamide in Male Rat
تاثیرحفاظتی امگا3 روغن ماهی بر اختلال در عملکرد لیپیدی القا شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Knowledge and Factors Associated with Self-Medication Behavior of Mothers with Children Under Two Years Have Referred to Health Centers in City of Firuoz Kuh Based on the Health Belief Model
آگاهی و عوامل مرتبط با انجام رفتار خوددرمانی مادران دارای کودک زیر دو سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان فیروزکوه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Mentor's Performance from Students View in Alborz University of Medical Sciences 2013
بررسی عملکرد اساتید مشاور ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Regular Physical Activity for the Prevention of Osteoporosis in Female Employees Alborz University of Medical Sciences: Application of Health Belief Model
بررسی عوامل مرتبط با فعالیت بدنی منظم جهت پیشگیری از پوکی استخوان در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی البرز:کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eradication of Helicobacter Pylori Infection in Glycemic Control of Diabetic Patients
بررسی اثر ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در کنترل قند خون بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Association between The stress due to job, life health and family in adult diagnosed with IBD
بررسی رابطه بین فشار روانی ناشی از شغل، بهداشت زندگی و زندگی شخصی و بیماری های التهابی روده در بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2016-2)


Diagnosis of Prostate Cancer, from Conventional Methods Towards the New Promising CTCs
تشخیص سرطان پروستات، از روش‌های مرسوم تا سلول‌های توموری در گردش، به عنوان نشانگرهای زیستی نوظهور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Hospital Wastewater Activated Sludge Extended Aeration System in the Removal of Estrogenic Compounds (Case Study: Khuzestan Hospitals)
بررسی کارایی سیستم هوادهی گسترده لجن فعال فاضلاب بیمارستانی در حذف ترکیبات استروژنی (مطالعه موردی: بیمارستان های خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Laryngeal View with Airtraq and Macintosh Laryngoscopes During Tracheal Intubation
مقایسه نمای ورودی حنجره در لارنگوسکوپ Airtraq و لارنگوسکوپ مکینتاش حین انتوباسیون تراشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity Evaluation of A Synthetic Peptide EgP-29aa134-142 from Echinococcus granulosus In BALB /c Strain Mice
ارزیابی ایمنی زایی پپتید EgP-29aa134-142 مشتق از «اکینوکوکوس گرانولوزوس» در موش‌های نژاد BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Omega-3 Fatty Acids on Testosterone Plasma Level in Wistar Rat
بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر میزان سطح پلاسمایی هورمون تستوسترون در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effects of Fish Oil Omega3 Supplements and Aqueous Extract of Glycyrrhiza Glabra Root on Disorder in Renal Function Induced by Thioacetamide in Male Rats
مقایسه اثرات حفاظتی مکمل امگا 3 روغن ماهی و عصاره آبی ریشه شیرین بیان براختلال در عملکرد کلیوی القا شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Causes of Readmission Patients Toxicological Ward of the Loghman Hakim Hospital, in Tehran in 2014
بررسی علل بستری مجدد بیماران بخش‌های مسمومین بیمارستان لقمان حکیم تهران در سال1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of bla-IMP-1 and bla-IMP-2 Genes Among Metallo-β-lactamase-Producing Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Burn Patients in Isfahan
بررسی ژن های b‌la-IMP-1 و bla-IMP-2 در سویه‌های پسودموناس آئروژینوزا تولید کننده متالوبتالاکتاماز جدا شده از بیماران سوختگی در اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2015-11)


A Case Report of Angina Bullosa Haemorrhagica (ABH) in Patient with Churg Strauss Syndrome
گزارش یک مورد ضایعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Of Efficiency Of Polyferric Sulfate(PFS) Coagulant Compared To Poly Aluminium Choloride (PAC) in Ahvaz Water Treatment
بررسی و مقایسه کارایی منعقد کننده پلی‌فریک سولفات (PFS) درمقایسه با پلی آلومینیوم کلراید (PAC) در حذف کدورت و کلیفرم در تصفیه آب اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Exercise Training on Pulmonary Function in Type 2 Diabetic Men
تأثیر تمرینات ورزشی بر شاخص‌های عملکرد ریوی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Could Nursing Educational Courses Change the Attitudes of Students to Mental Disorders stigma? A Quasi- Experimental Study in Alborz University of Medical Sciences
آیا دروس آموزشی بهداشت روان رشته پرستاری می‌تواند نگرش دانشجویان را نسبت به انگ اختلالات روانی تغییر دهد؟ نتایج یک بررسی نیمه تجربی در دانشگاه علوم پزشکی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education about Preventive Behaviors of Urinary Infection Based on Health Belief Model by Attending and Non- Attending Educational Programs in Pregnant Women
بررسی تاثیر آموزش رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی به دو شیوه حضوری و غیر حضوری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Job Stress Among Nurses with Their General Health Status in Kamali Hospital in 1392
بررسی رابطه استرس شغلی پرستاران با وضعیت سلامت عمومی آنان در مرکز آموزشی درمانی کمالی سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identify Some of Effective Factors That Predict Self-care Behavior in Pap Smear Based on Women's Health Beliefs in City Karaj
شناسایی برخی عوامل مؤثر بر پیش بینی انجام رفتار خود مراقبتی پاپ اسمیر بر اساس باور بهداشتی زنان شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Anti-Toxoplasma IgM and IgG Antibodies in Leukemic Patients
بررسی مقایسه‌ای میزان فراوانی آنتی‌بادی‌های IgGو IgM ضد توکسوپلاسما گوندی در بیماران لوسمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2015-8)


A Review of Telemedicine in Pediatrics
مروری بر پزشکی ازراه دور در اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination Effective Dose of Radon 222 in the Packaged Drinking Water in Various age Groups Tehran, Iran
تعیین دز موثر دریافتی رادن 222 آب‌های آشامیدنی بسته بندی شده در گروه‌های مختلف سنی؛ شهر تهران، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alkaline Water on the Lipid Profile in Wistar Rats
بررسی اثر مصرف آب آشامیدنی قلیایی بر پروفایل لیپیدی در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Satisfaction in the Emergency Department of Savodjbolaq Hospitals
بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان‌های شهرستان ساوجبلاغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy on the Reduction of Pathological Symptoms of Posttraumatic Stress Disorder in Adolescents
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کاهش علائم آسیب‌شناختی اختلال استرس پس از سانحه در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing Patterns of Antibiotic Prescribing in Primary Health Care Centers in the Savodjbolaq District During 2012-13: A Cross-Sectional Study
عوامل موثر بر الگوی تجویز آنتی‌بیوتیک در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ساوجبلاغ در سال-های 92-1391: یک مطالعه توصیفی - تحلیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors A Effecting Students Academic Achievement in the Alborz Medical Sciences Faculty of Medicine in 2012-2013
بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی البرزدر سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is There Any Benefit Adding Anticholinergics to Drug Regime of Patients with Benign Prostate Hyperplasia?
آیا اضافه کردن آنتی کولینرژیک به رژیم درمان مبتلایان به هیپرپلازی خوش خیم پروستات مفید است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2015-5)


The Synthesis and Characterization of Magnetic Nano Gold and Their Application for Antibody Immobilization
سنتز و شناسایی خصوصیات نانوذرات آهن با پوشش طلا و کاربرد آن در اتصال به آنتی‌بادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma Homocysteine Level in Chronic Vascular Disease
بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران با ایسکمی شریانی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Maternal Perception of Preterm Infants and Some Related Factors in Selected Hospitals of Iran University of Medical Sciences
بررسی درک مادران از نوزاد نارس و برخی از عوامل مرتبط با آن در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chitosan– Gelatin (Ch-G) Thin Membrane with Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells (BMSCs): A New Model As A Dressing Bandage
غشای نازک کیتوسان– ژلاتین (Ch-G) به همراه سلول‌های مزانشیمی مغز استخوان (BMSCs): مدلی نوین به عنوان یک بیوچسب پانسمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aromatherapy on Level of Exam Anxiety Among Nursing Students in Alborz University of Medical Sciences
بررسی تأثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Behavior Therapy and Symptoms of PTSD in Trauma Survivors Fire Accident in Industrial Pole of Shahid Babaie City Shazand
اثربخشی رفتار درمانی گروهی در سلامت عمومی و نشانه‌های PTSD در بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Seroepidemiology of Haemophilus Influenzae Type b in Children Under 6 Years Old in Khorramabad, Iran
بررسی سرولوژیکی هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b در کودکان زیر 6 سال در شهر خرم آباد، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epileptic Oxidative Stress in Alborz and Ardabil Province of Iran
استرس اکسیداتیو صرعی در دو استان البرز و اردبیل ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2015-2)


The Effect of Resistance Training on Cardio Respiratory Factors in Men with Type 2 Diabetes
اثر تمرینات مقاومتی بر برخی فاکتورهای قلبی تنفسی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrate Measurment in Water Source of Karaj City and Zonning it Geographic Information Systems (GIS)
اندازه‌گیری نیترات منابع آب آشامیدنی کرج و پهنه‌بندی آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Emotion Regulation Strategies in Runaway and Normal Girls
راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران فراری و بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Amniotic Membrane Homogenate Homogenate on Ischemic Skin Flap Survival in Rat Model
بررسی اثر محلول پرده آمنیوتیک بر بقای فلاپ پوستی ایسکمیک در مدل حیوانی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Self-Efficacy of Nursing Staff in Nosocomial Infection in Child Hospitals of Tehran university of Medical Sciences
آگاهی، نگرش و خودکارآمدی کارکنان پرستاری بخش مراقبت‌های ویژه‌ بیمارستان‌های کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص عفونت‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Hepatitis B virus Surface Antigen Positive Prevalence in the Most Migratory Province of Iran: A Matched Case- Control Study
بررسی عوامل خطر شیوع HBsAg مثبت در مهاجرپذیرترین استان ایران: یک مطالعه مورد – شاهدی همسان شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Toxoplasmosis in Pregnant Women by IgG Avidity Assay
تشخیص توکسوپلاسموز در مادران باردار با روش سرولوژی IgG avidity
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional Indicators and Some Related Factors in Hemodialysis Patients Referred to Hospitals Covered by Alborz University of Medical Science, Summer 91
شاخص‌های تغذیه‌ای و برخی عوامل مؤثر بر آن در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز، سال 91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2014-12)


Comparison of Open Preperitoneal vs. Lichtenstein Technique of postoperative Complications and Recurrence in Inguinal Hernia Repair
بررسی مقایسه دو روش لیختن اشتاین و پره پریتونئال از نظر عوارض جراحی و عود بعد از عمل در ترمیم فتق کشاله ران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Apple Scum and Its Modification with Magnesium Chloride and Hydrogen Peroxide for Removal of Toxic Hexavalent Chromium from Aqueous Solution
بررسی کارائی تفاله سیب خام و اشکال اصلاح شده آن با پراکسید هیدروژن و کلرید منیزیم در حذف کروم شش ظرفیتی سمی از محلول‌های سنتیتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consideration of Intestinal Parasite in Day-Care Center Children in Karaj City in 2012
شیوع انگل‌های روده‌ای در کودکان مهدکودک‌های شهرستان کرج در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Role of Transactional Model Constructs in Yazd Teachers of Primary School by Using of Structural Equation Model
بررسی رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحلیل تأثیر متغیرهای مدل فراعملی در استرس معلمان مقطع ابتدایی شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Sequencing of Gene Encoding Outer Membrane Lipoprotein LipL41 of Leptospira Interrogans Serovar Grippotyphosa
کلونینگ و تعیین توالی ژن کد کننده لیپوپروتئین سطحی LipL41 در باکتری لپتوسپیرا اینتروگانس سرووار گریپوتیفوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interventions Plans for High-Risk Behaviors of Vulnerable Women: Rapid Assessment and Response Model
برنامه مداخله رفتارهای پر خطر در زنان در معرض آسیب در ایران: روش ارزیابی سریع و پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scolicidal Effects of Different Concentrations Hydroalcoholic Extract of Punica granatum Root on Hydatid Cyst Protoscolices
بررسی تأثیر کشندگی غلظت‌های مختلفی از عصاره ریشه گیاه انار (Punica granatum L.) بر پروتواسکولکس‌های کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Depression, Anxiety and Physical Health of Caregivers to Elders with Aged and Brain Stroke
بررسی اضطراب و افسردگی و سلامت جسمی افراد مراقبت کننده از سالمندان مبتلا به سکته مغزی و کهنسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2014-8)


Evaluation of Success Factors of ISO14001 in Hospital Wastes Management Using AHP in Tehran Hospitals
بررسی فاکتورهای موفقیت نظام ایزو 14001 در مدیریت پسماند بیمارستان‌های تهران به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Removal Efficiency of Nano Sized Alumina for Removal of Acid Red 18 from Aqueous Solutions
بررسی کارایی نانوذرات آلومینا در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Occurrence and Type of Artificial Colors in Nuts and Conventional Ice Cream Supplied in Karaj City in 2012
بررسی وجود و نوع رنگ مصنوعی در آجیل‌ها و بستنی‌های سنتی عرضه شده در شهرستان کرج در سال 1390-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Nitric Oxide on Volume, Weight and Histology of Pregnant, S Rat Heart
بررسی تأثیر نیتریک اکساید بر حجم، وزن و بافت‎شناسی قلب موش صحرایی باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Emotion Regulation Strategies in Adolescents with Oppositional Defiant Disorder and Normal
مقایسه راهبردهای تنظیم هیجانی در نوجوانان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای و بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory effects of Iranian Cuminum Cyminum Against Amyloid Fibril Formation and Cytotoxicity of Hen Egg white Lysozyme (HEWL) on SK-N-MC Cells
بررسی اثرات مهاری زیره سبز ایرانی بر فیبریلاسیون و سمیت پروتئین لیزوزیم در سلول‌های SK-N-MC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Alexithymia and Its Association with Demographic Variables in Students
شیوع ناگویی‌خلقی و رابطه آن با متغیرهای جمعیت شناختی در میان دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships between Iron and Zinc Serum Levels in Early Second Trimester of Pregnancy and Gestational Diabetes
ارتباط سطح آهن و روی سرم در نیمه اول حاملگی با وقوع دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2014-5)


Traumatic Degloving of Penoscrotal Skin: Report of Two Cases
کندگی تروماتیک پوست پنواسکروتال: معرفی دو بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Synthetic Wastewater Containing Reactive Blue 19 by Electrolysis Process
تصفیه فاضلاب سنتتیک حاوی رنگ راکتیو آبی 19 با استفاده از فرایند الکترولیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effective Factors in Evoking Study Motivation Among the Student of Health and Paramedical Faculties of Alborz University of Medical Sciences, 2012
بررسی عوامل موثر در ایجاد انگیزه مطالعاتی در دانشجویان دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Histamine and Tyramine in Lyqvan Cheese and Tabriz Ultra Filtered in Different Ripening Periods by High Performance Liquid Chromatography
تعیین میزان هیستامین و تیرامین در پنیرهای پاستوریزه لیقوان و فتای یواف طی دوره‌های رسیدن به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Mesenchymal Stem Cell Intended to Investigate the Reward Response of Nucleus Accumbens in a Local Demyelination Model of Rat
بررسی پاسخ پاداشی هسته آکومبنس مغز پس از تزریق سلول های مزانکیمال بنیادی به دنبال دمیلیناسیون ناشی از اتیدیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health of People Who Are Going to Marry and Its Relation to Some of Their Demographic Factors
سلامت روان زوجین در شرف ازدواج و ارتباط آن با برخی مشخصات جمعیت شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Depression in Hemodialysis Patients
بررسی فراوانی افسردگی در بیماران تحت درمان همودیالیز در بیمارستان امام خمینی(ره) در شهر شیروان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Vitamin D in Multiple Sclerosis: An Interaction Between Genes and Environment
نقش ویتامین D در بیماری Multiple Sclerosis: تداخل عمل ژن و محیط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2014-1)


The Prevalence of Anabolic Steroid Misuse and the Awareness about Its Negative Effects among Bodybuilders in Karaj City
شیوع سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک و میزان آگاهی و نگرش از پیامدهای منفی آنها در ورزشکاران اندام‌پرور شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Nitrate by Zero Valent Iron in the Presence of H2O2
بررسی کارائی حذف نیترات با استفاده از پودر آهن صفر ظرفیتی در حضور پراکسید هیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Surgical Safety Checklist on Mortality of Surgical Patients in the α University Hospitals
تاثیر چک لیست ایمنی جراحی بر میزان مرگ و میر بیماران جراحی شده در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی α
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoints of Educational and Clinical Staff in Shiraz University of Medical Sciences to Barriers Implementation of Evidence-Based Care
دیدگاه کارکنان آموزشی و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به موانع اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Quality of Life and Influencing Factors in Alborz University of Medical Sciences Staff
بررسی کیفیت زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی البرز و عوامل مؤثر بر آن در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Wife Abuse and Influencing Social Factors Incidence of Domestic Violence in Tehranian Families
بررسی خشونت علیه همسر و عوامل اجتماعی موثر بر آن در خانواده‌های تهرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Staphylococcal Aureus Colonization with Severity of Psoriasis Vulgaris Disease According to PASI Score
ارتباط کلونیزاسیون استافیلوکوک اورئوس ضایعات پوستی بیماران پسوریازیس ولگاریس با شدت بیماری بر حسب PASI Score
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Prazosin and Oxybutynin on the Symptoms Due to Using Double J Catheter in Patients Underwent TUL
بررسی تأثیر تجویز پرازوسین و اکسی‌بوتینین برشدت علائم ناشی از قرار دادن سوند دبل جی در بیماران تحت عمل سنگ شکنی از طریق حالب (TUL)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2013-10)


Assessment of Muscle Skeletal Disorders and Analyze Working Posture of Karaj Medical Science School's Staffs with RULA Method by Using ErgoIntelligence-UEA Software and Nordic Standard Questionnaire
ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی و آنالیز پوسچر کاری کارکنان اداری دانشکده علوم پزشکی کرج به روش RULA با استفاده از نرم‌افزار Ergo Intelligence – UEA و پرسشنامه استاندارد نوردیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic Study of Phenol Sorption by Eggshell Wastes in Batch System
مطالعه سینتیک جذب فنل توسط زائدات پوست تخم مرغ در یک سیستم بسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association of Causes of Reference and Selected Characteristics of Students who Attained to Golestan Medical University Counseling Center 2008-2009
بررسی علل مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی سال‌های 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cardiac Rehabilitation Care Plan on Quality of Life in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
بررسی تأثیر برنامه مراقبتی بازتوانی قلبی بر کیفیت زندگی بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Relation between the Rate of Watching and Playing Computer Game and Weight Disorder Regarding first Grade Students in Elementary School in Karaj in 2012
بررسی ارتباط بین میزان استفاده از تلویزیون و بازی های کامپیوتری با اختلالات وزن در دانش آموزان اول ابتدایی شهرستان کرج در سال تحصیلی 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparing of Psychological Status of Active and Inactive Relief Workers in Traffic Accident in Red Cross of Karaj Township in 1391
بررسی وضعیت روانشناختی امدادگران فعال سوانح ترافیکی در مقایسه با امدادگران غیرفعال هلال احمر شهرستان کرج درسال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Patients with Urinary Stones from the Aspect of Epidemiologic Parameters Admitted at Urology Department of Imam Reza Hospital During Years 2005-2008
بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک در بیماران با سنگ‌های ادراری بستری در بخش اورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1388-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Helicobacter pylori Infection in Children and Adult by Serological Test and Stool Antigen Test
تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان و بزرگسالان با استفاده از تست سرولوژیک و تست آنتی‌ژن مدفوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2013-8)


Investigation of Prevalence of Energizer Drugs and Supplements Consumption and Effective Factors Among Bodybuilder Men in Karaj (2011)
بررسی شیوع مصرف داروها و مکمل‌های نیروزا در ورزشکاران مرد رشته بدن‌سازی شهرستان کرج و عوامل مؤثر بر آن در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Nano Alumina Efficiency for Removal of Acid Red 18 Dye from Aqueous Solutions
بررسی کارایی نانوذرات آلومینا در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of the Oral Motor Interventions on Reducing Hospital Stay in Preterm Infants
بررسی تأثیر مداخله حسی حرکتی اطراف دهان در نوزادان نارس بر کاهش اقامت در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of HIV and Hepatitis B Virus Infection and Related Risk Factors Among Injection Drug Users in Kashan
بررسی شیوع سرمی و عوامل خطر انتقال عفونت HBV و HIV در معتادین تزریقی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Buin Zahra Drinking Water Resources Quality by Using of GWQI
بررسی کیفیت منابع آب شرب شهرستان بوئین زهرا با استفاده از روش GWQI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Parent Management Training on Reducing Symptoms of External Disturbances in Children with Attention Deficit/Hyperactivity
اثربخشی آموزش مدیریت والدین برکاهش علائم اختلال‌های بیرونی شده کودکان دچار نقص توجه/ بیش فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Internal Tensions of Wives of Men Who Addicted to Heroin
بررسی تنش‌های درونی همسران مردان معتاد به هروئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Regarding Symptoms and Risk Factors and Screening of Breast Cancer in Women Under 30 Years and Their Practice Relative to Self-Examination
بررسی آگاهی زنان زیر 30 سال در مورد علائم و عوامل خطر و روش‌های غربالگری سرطان پستان و عملکرد آنان نسبت به خودآزمایی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2013-5)


Study the Pattern of Unusual Attachments of Pronator Teres in Flexor Muscles Group of the Forearm
مطالعه الگوی اتصالات غیر معمول پروناتور ترس در گروه عضلات فلکسوری ساعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Nitrate and Fluoride Concentration in Karaj Water Supply July to December 2012
بررسی میزان نیترات و فلوراید در شبکه توزیع آب شرب کرج در تابستان و پائیز 1391 و ارایه راهکارهای مناسب در این زمینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Practice of Women Referred to Health Centers Boroujerd on Complementary Feeding
بررسی آگاهی و عملکرد مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر بروجرد در خصوص تغذیه تکمیلی شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job Stress Risk Factors Among Power Generation and Machine Production Employees: A Case Study-2010
ریسک فاکتورهای استرس شغلی در بین کارکنان یک صنعت برق و یک صنعت تولید ماشین‌آلات (مطالعه موردی- 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abundance of Stress, Anxiety and Depression in Multiple Sclerosis Patients
بررسی شیوع فراوانی استرس، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Average Age of Menopause and Its Associated Factors Among Women in Tehran
متوسط سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در خانم های ساکن تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Incidence of Substance Abuse in Patients with Borderline Personality Disorder with or without Self Injurious Behavior in Roozbeh Hospital in Tehran from Tir, 1387 to Tir, 1388
بررسی فراوانی سوء مصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودزنی در بیمارستان روزبه شهر تهران از تیرماه 1387تا تیرماه 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Massage Therapy by Sunflower Oil on Neonates for Length of Hospital Stay from the Hospital
بررسی تأثیر ماساژ با روغن آفتابگردان بر طول مدت بستری در نوزادان نارس بستری در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2013-2)


Comparison of physicochemical Concepts of Emu oil with Cosmetic creams
مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن شترمرغ با کرم‌های پایه بهداشتی- آرایشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Cyanide Removal from Aqueous Solution Using Precipitation Process (FeCl3)
بررسی کارایی فرآیند ترسیب شیمیایی در حذف سیانید از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education on Knowledge and Performance of Activity in Patients with Myocardial Infarction: Health Belief Model
بررسی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد فعالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد : مدل اعتقاد سلامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stages of Dairy Products Consumption Change by Medical Students: The Trans Theoretical Model
بررسی مراحل تغییر رفتارهای مصرف لبنیات دانشجویان پزشکی بر اساس الگوی بین نظریه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Quality of Life for Elderly Men and Women Elderly Nursing Home Resident by Alborz Province in 1390
مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند مقیم آسایشگاه‌های سالمندان استان البرز با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF) در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Momasi Model in Need Assessment of Faculty Members of Alborz University
بکارگیری مدل مماسی در نیازسنجی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Effects of Zinc Supplementation on Insulin Resistance, Lipid Profiles and Blood Glucose in Obese People
بررسی تأثیر مکمل‌یاری روی بر مقاومت انسولینی، فراسنج‌های لیپیدی و قند خون در افراد چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Assessment of Sleep and Wake State of Premature Infants Hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and It's Relation with Demographic Variables
بررسی وضعیت خواب و بیداری نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان (NICU) و ارتباط آن با متغیر‌های دموگرافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2012-10)


Multiple Ganglion Cysts in a 21 Months Old Child
مولتیپل گانگلیون کیست در بچه21 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of Acid Red 18 by Activated Carbon Prepared from Cedar Tree: Kinetic and Equilibrium Study
تهیه کربن فعال از چوب درخت سرو و بررسی کارائی آن در حذف رنگ اسید رد 18: مطالعه کینتیک و ثابت تعادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Knowledge of Students in Tehran University and Tehran University of Medical Sciences About ECSTASY Tablets
تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره قرص اکستازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assess of the Status of the Karaj Operating Rooms in Comparison with International Standards in 2011
بررسی وضعیت اتاق عمل‌های شهرستان کرج در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Laboratories Safety in Teaching Hospitals of Qazvin University of Medical Sciences
ارزیابی ایمنی آزمایشگاه‌های بالینی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Anxiety Levels and Its Relation to Students Demographic of Alborz University of Medical Sciences
بررسی سطح اضطراب و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Epidemiology of Brucellosis and Its Associated Risk Factors in Qom Province (2001-2011)
اپیدمیولوژی تب مالت و عوامل مرتبط با آن در استان قم طی سال‌های 90-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variability of Phenytoin Serum Level in prophylaxis of Seizures in TBI Patients
تغییرات سطح سرمی فنی‌توئین در پروفیلاکسی تشنج‌های بیماران ترومایی سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2012-7)


The Effect of Educational Intervention Based on BASNEF Model to Improve Interpersonal Communication Skills of Nurses
بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی بزنف در ارتقای مهارت‌های ارتباطی بین فردی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Safety Climate in a Petrochemical Industry in Mahshahr
بررسی جوّ ایمنی در یک صنعت پتروشیمی واقع در منطقه اقتصادی ماهشهر در سال 89
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stages of Dairy Products Consumption Change by Medical Students: The Trans Theoretical Model
عوامل محیطی مؤثر بر فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت دانشجویان گروه پزشکی ساکن خوابگاه بر اساس تئوری شناختی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth Status of First Secondary Students of Tabriz city Based on WHO 2007 and CDC 2000 Standards
بررسی وضعیت رشد دانش‌آموزان مقطع اول راهنمایی شهر تبریز براساس استاندارد WHO 2007 و CDC 2000
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Clinical Education in the Alborz University of Medical Sciences from Surgical Technology and Anesthesiology Students’ Point of View
بررسی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Co-Administration of Vitamins E and D3 on Spatial Learning and Memory of Hippocampal Formation of Rat Following Ethidium Bromide- Induced Demyelination
بررسی تجویز توام ویتامین‌های E و D3 بر یادگیری و حافظه فضایی در تشکیلات هیپوکمپ موش صحرایی به دنبال دمیلیناسیون ناشی از اتیدیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Body Mass Index, Weight Gain During Pregnancy and Birth Weight of Infants
ارتباط شاخص توده بدنی مادر و وزن‌گیری دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of Inferior Vena Cava Ultrasonography in Determining Central Venous Pressure
دقت سونوگرافی ورید اجوف تحتانی در تعیین فشار ورید مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2012-4)


Study of Effectiveness of Human Factors Engineering Interference in Cumulative Trauma Disorders Rate Decreasing in the Tehran South Health Center 2005-2006
بررسی میزان تاثیر مداخله فاکتورهای انسانی در کاهش میزان عوارض اسکلتی عضلانی (CTD) در ستاد مرکز بهداشت غرب تهران 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of Apoptosis in K562 Leukemia Cells Upon Exposure to a Derivative from 4-aryl-4H Chromenes Family
القای آپوپتوز در سلول‌های K562 تحت تأثیر یکی از مشتقات خانواده 4- آریل – 4 H کرومن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Medical Science Students‘ Knowledge Regarding the Role of Nutrition in Prevention or Incidence of Cancer in Tabriz University
بررسی سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ارتباط با نقش تغذیه و سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing Sexual Function After Delivery and Its Association with Some of the Demographic Marital Satisfaction Factors
بررسی وضعیت عملکرد جنسی پس از زایمان و ارتباط آن با برخی عوامل فردی خانوادگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Transtheoretical Model to Predict Exercise Activities in the Students of Islamic Azad University of Sabzevar
بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد سبزوار بر اساس مدل فرانظریه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Inhibitory Effects of Berberine on Apoptosis Due to Measles Virus Strain AIK-HDC
بررسی اثر بربرین بر ممانعت از آپوپتوز سلول‌ها ناشی از سویه AIK-HDC ویروس سرخک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Poisoning in Teaching Hospitals in Shiraz in 1387
بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت در مراجعین به بیمارستان‌های آموزشی شیراز در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Behaviors of People Referred to Health Centers of Tehran About Iranian Traditional Medicine
بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای استفاده از طب سنتی ایرانی در میان مراجعین مراکز درمانی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2012-2)


Retained foreign body in intra-abdominal cavity (gossypiboma): A case report
گزارش یک مورد جسم خارجی باقی مانده در حفره شکم (گوسیپیبوما)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of drug Resistance and Staphylococcal cassette chromosome (SCCmec) types among methicillin-Resistant Staphylococcus aureus(MRSA)
بررسی مقاومت دارویی و ژنوتیپ کاست کروموزومی mec استافیلوکوکی (SCCmec) در سویه‌های استاف اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison efficiency of raw feather and Modified ostrich feathers by H2O2 for phenol removal from aqueous solutions
مقایسه کارایی پر خام و پر اصلاح شده شترمرغ با پراکسید هیدروژن در حذف فنل از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation of Breast Feeding Self Efficacy and its Relationship with exclusive breast feeding
بررسی ارتباط خودکارآمدی شیردهی با تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of education and consolation’s effect on premarriage girls’ attitude to sex in Qazvin
بررسی تأثیر آموزش و مشاوره در ارتباط با مسائل زناشوئی در نحوه نگرش به روابط جنسی در دختران بدو ازدواج در مرکز مشاوره ازدواج شهرستان قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change management in Iranian hospitals: social factors model
مدیریت تغییر در بیمارستان‌های ایران: الگوی عوامل اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative Frequency of Spinal Cord Tumors in Neurosurgery Ward of Poursina Hospital, Rasht (2002-2007)
بررسی فراوانی نسبی تومورهای نخاع در بیماران بستری شده در بخش جراحی اعصاب بیمارستان پورسینای رشت از سال 81 تا 86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of life skills training on emotional intelligence
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles